rentmotive wypożyczalnia samochodów

Pożyczający

 

1.       Pożyczającym może być osoba fizyczna lub prawna.

2.       Osoba, która wypożycza pojazd we własnym imieniu lub będzie użytkować pojazd wypożyczony przez osobę prawną powinna mieć ukończone 21 lat oraz posiadać uprawnienia do kierowania wynajętym pojazdem. Wymagany jest również dodatkowy dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a w przypadku osób prawnych, dokumenty rejestrowe tych podmiotów oraz pisemne upoważnienie do odbioru pojazdu.

 

Wynajem i użytkowanie pojazdu

 

3.       Wypożyczający po dopełnieniu formalności (spisanie umowy, płatność itp.) przekazuje do użytkowania pojazd na czas określony umową wynajmu.

4.       Przez cały okres wynajmu pojazd pozostaje własnością Wypożyczającego i na jego prośbę, bez konieczności podawania przyczyny, powinien zostać zwrócony w trybie natychmiastowym pod wskazanym adresem.

5.       W dacie wydania pojazdu sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy, który określi stan techniczny pojazdu (uszkodzenia, stan paliwa, przebieg itp.) przed jego wypożyczeniem. Protokół dla swej ważności powinien zostać podpisany przez obie Strony umowy najmu. W przypadku nie podpisania protokołu przez Pożyczającego uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisem przez Wypożyczającego.

6.       Pożyczający zobowiązany jest do korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu a w szczególności do:

a)       Posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym,

b)       Zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu i uruchomienie alarmów oraz blokad),

c)       Wykonywanie własnym kosztem obsługi standardowej pojazdu, czyli sprawdzanie i ewentualnie uzupełnienie płynu do spryskiwaczy, płynu chłodzącego, oleju silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych,

d)       Kontroli prawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek,

e)       Przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

7.       Wypożyczony pojazd nie może być podnajmowany oraz użyczony osobom trzecim pod rygorem zastosowania sankcji pieniężnej oraz wypowiedzenia umowy.

8.       Pojazd nie może uczestniczyć w zawodach sportowych, rajdach, być wykorzystywany do rozwożenia przesyłek kurierskich lub przewozu osób.

9.       Bez zgody Wypożyczającego pojazd nie może opuścić terytorium Polski.

W przypadku zgłoszonego wyjazdu poza teren PL Najemca ma obowiązek wcześniejszego powiadomienia na terenie jakich krajów poruszał się będzie pojazd.

10.     W czasie obowiązywania umowy najmu pojazdu Pożyczającemu zabrania się dokonywania napraw i przeróbek.

11.     O zaistniałej awarii pojazdu należy bezzwłocznie powiadomić wypożyczającego i jeżeli ma ona wpływ na bezpieczeństwo lub może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu należy z niego nie korzystać.

12.     Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania umowy odpowiada wyłącznie Pożyczający.

13.     Wypożyczający zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Pożyczającego organom ścigania (np. Policji lub Straży Miejskiej).

14.     Zabronione jest palenie tytoniu w pojeździe.

15.     W przypadku trwania najmu i przekroczenia dozwolonego przebiegu o ponad 30%  umowa najmu może zostać wypowiedziana.

16.     W przypadku wypowiedzenia umowy z winy Najemcy, Wynajmujący nie odpowiada za jakiekolwiek utracone korzyści Najemcy.

17.     Najemca oświadcza, że w pełni akceptuje warunki ogólne Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które wynajmujący zawarł w zakresie OC/AC. W każdym przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Najemca pokrywa w pełnej wysokości wszystkie szkody, straty, uszkodzenia, zniszczenia, braki lub kradzież pojazdu.

Płatności

 

18.     Płatność za wynajem pojazdu dokonywana jest zgodnie z warunkami najmu zawartymi w umowie.

19.     W przypadku wynajmu powyżej 1 miesiąca terminem płatności kolejnej opłaty za wynajem jest ten sam dzień kolejnego miesiąca.

20.     W przypadku braku płatności sięgającej powyżej 1 tygodnia Wynajmujący ma prawo naliczyć ustawowe odsetki za zwłokę w płatności oraz wypowiedzieć umowę i odebrać pojazd w razie niedostarczenia go w wyznaczone przez Wynajmującego miejsce.

21.     Płatność może być dokonana w trzech formach:

a)       gotówką

b)       kartą

c)       przelewem na konto

 

Zwrot pojazdu

 

22.     Pożyczający zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w określonym umową terminie i uzgodnionym miejscu z Wypożyczającym, w identycznym stanie technicznym, jak w chwili wypożyczania, wysprzątanego i czystego oraz zatankowanego do pełna, chyba że Strony w umowie postanowiły inaczej.

23.     Przedłużenie wynajmu o ponad godzinę spowoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę wynajmu.

24.     Jeżeli Pożyczający nie zwróci pojazdu do dwunastu godzin po terminie wskazanym w umowie najmu i nie skontaktuje się z Wypożyczającym celem poinformowania go o przyczynie niewywiązania się z Umowy, Wypożyczający w trybie natychmiastowym poinformuje organy ścigania o kradzieży pojazdu i naliczy trzykrotną stawkę dobową za każdy dzień zwłoki, a także Pożyczający będzie zobowiązany do pokrycia kosztów „utraconych klientów” z tytułu braku auta w umówionym terminie.

25.     W przypadku, gdy Pożyczający odda pojazd przed terminem określonym w umowie, zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas wypożyczenia nie będzie możliwy.

26.     W dacie zwrotu pojazdu sporządzony zostanie protokół odbiorczy, który określi stan techniczny pojazdu po jego wypożyczeniu. Protokół dla swej ważności powinien zostać podpisany przez obie Strony umowy najmu. W przypadku nie 

podpisania protokołu przez pożyczającego uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wypożyczającego.

 

27.       Jeżeli z różnych względów nie jest możliwe sporządzenie protokołu odbiorczego w momencie zwrotu (np. pojazd jest brudny lub oddawany w miejscu niedostatecznie oświetlonym) Wypożyczający sporządzi protokół samodzielnie tak szybko jak to będzie możliwe (np. po umyciu) i uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wypożyczającego.

 

 

     Uszkodzenia lub utrata pojazdu

 

28.       Jeżeli wynajęty pojazd zostanie zwrócony z uszkodzeniami (powstałymi podczas wynajmu), Wypożyczający obciąży Pożyczającego kwotą równoważną kosztom potrzebnym do naprawy uszkodzonego pojazdu (do kwoty udziału własnego).

29.       Wysokość kosztów naprawy ustala Wypożyczający m.in. w oparciu o wycenę autoryzowanego serwisu.

30.       W przypadku szkody całkowitej spowodowanej wyłącznie z winy Pożyczającego, Wynajmujący obciąży go stawką 3x stawką udziału własnego.

31.       Wyłączeniem punktu 26 oraz 28 jest sytuacja, gdy pojazd zostanie uszkodzony w wyniku kolizji drogowej spowodowanej przez osoby trzecie. W takim przypadku Pożyczający zobowiązany jest do natychmiastowego skontaktowania się z Wypożyczającym, wezwania Policji na miejsce zdarzenia oraz uzyskania danych sprawcy. Pożyczający zostanie zwolniony z odpowiedzialności za ww. zdarzenie, pod warunkiem potwierdzenia winy sprawcy przez Policję.

32.       W przypadku kolizji drogowej Pożyczający ma obowiązek zabezpieczyć pojazd i uniemożliwić dalsze pogorszenie jego stanu.

33.       Pożyczający obowiązany jest niezwłocznie tj. nie później niż w ciągu 12 godzin od zdarzenia (w tym uszkodzenia pojazdu w wyniku kolizji) poinformować o tym fakcie Wypożyczającego. Jeśli zdarzenie spowodowane zostało z winy Pożyczającego ponosi on odpowiedzialność do kwoty jaka została ustalona w Umowie najmu w pkt. „Udział własny”. W przypadku niepowiadomienia Wypożyczającego o zdarzeniu, o którym mowa w powyższym zdaniu Pożyczający ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze zdarzeniem.

34.       W przypadku kradzieży pojazdu Pożyczający zobowiązany jest niezwłocznie tj. w ciągu 12 godzin od zdarzenia poinformować o tym fakcie Wypożyczającego oraz w trybie natychmiastowym zwrócić kluczyki i dokumenty od pojazdu Wypożyczającemu. W przeciwnym razie Pożyczający zostanie obciążony kwotą równoważną wartości rynkowej wynajętego pojazdu.

35..       W przypadku zawinionej przez Pożyczającego utraty / kradzieży pojazdu zostanie on obciążony kwotą równoważną jego wartości rynkowej.

36.     Pożyczający ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód i kosztów wynikłych w związku z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości spowodowanym spożyciem alkoholu, bądź innych substancji odurzających, czy środków farmakologicznych uniemożliwiających prowadzenie pojazdu.

37.     W przypadku stwierdzenia przez Wynajmującego niedotrzymania warunków umowy przez Pożyczającego (np. notoryczne przekraczanie prędkości, niestosowanie zasad kodeksu ruchu drogowego) Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, odebrać pojazd bez wiedzy Pożyczającego oraz zatrzymać całość lub część kaucji.

 

Koszty dodatkowe oraz kary umowne

 

38.     Pożyczający zobowiązuje się do pokrycia kosztów dodatkowych oraz kar umownych:

a)       zwrot nie umytego pojazdu z zewnątrz – 100 zł

b)       zwrot nie wyczyszczonego pojazdu wewnątrz – 100 zł

c)       zwrot pojazdu z mniejszą ilością paliwa – koszt brakującego paliwa

powiększony o 100 zł

d)       opłata za udostępnienie danych pożyczającego organom ścigania (np. Policji, Straży Miejskiej) – 100 zł

e)       zgubienie kluczyków lub niezwrócenie kluczyków – 1000 zł

f)       niestosowanie się do zakazu palenia w pojeździe – 1000 zł

g)       celowe lub wynikające z rażącego niedbalstwa uszkodzenia wypożyczonego pojazdu – 1000 zł

h)       przywłaszczenie z zamianą części i elementów wyposażenia pojazdu – 1000 zł

i)        używanie pojazdu nie zgodnie z jego przeznaczeniem (np. rażące łamanie przepisów ruchu drogowego, nadmierna eksploatacja pojazdu, przeciążanie silnika, bądź wszystkie inne czynności prowadzące do szybszego zużycia się jakichkolwiek elementów pojazdu) – do 2000zł

j)        wyjazd poza granicę Polski bez zgłoszenia faktu Wypożyczającemu –1500zł

k)       zagłuszenie sygnału GPS w samochodzie – 2000zł

 

 

Postanowienia końcowe

 

39.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.

40.     Za złamanie któregokolwiek z niniejszych warunków Wypożyczający ma prawo wyznaczyć kwotę karną do zapłaty.

41.     Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby wypożyczającego.

42.     Umowa wynajmu sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi ogólnymi warunkami najmu od 1 do 42 oraz, że są one dla mnie zrozumiałe i w pełni je akceptuje.

 

 

 

 

                             ………………………………………………………………………………

                                                           Podpis Pożyczającego

 

FLOTA RENT MOTIVE

Nawigacja

Masz pytania? Zadzwoń do nas: +48 690 415 512